Menu

 ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΕΔΡΑ

         Σήμερα η πατρίδα μας βιώνει μια πρωτόγνωρη οικονομική και θεσμική κρίση που δημιουργεί κινδύνους για  την κοινωνία μας και την συνοχή της. Τα κοινωνικά αγαθά της παιδείας, του πολιτισμού, και του αθλητισμού έχουν γίνει δυσπρόσιτα από μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας και της νεολαίας.

       Η κρίση αυτή δημιουργεί την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού των αξιών μας αλλά και της ταυτόχρονης αφύπνισης όλων μας. Η αγάπη μας, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό και ειδικότερα για το βόλεϊ αποτελεί την αφετηρία της δικής μας ενεργοποίησης για την κινητοποίηση των  ανθρώπων που έχουν συμβάλει διαχρονικά στην ανάπτυξη του αθλήματός μας. Όσοι υπογράφουμε αυτή τη διακήρυξη θεωρούμε ότι οι Ελληνικές Εθνικές ομάδες βόλεϊ και μπιτς βόλεϊ όλων των κατηγοριών που είναι ο καθρέφτης του αθλήματος μας χρειάζονται τη διαρκή υποστήριξή μας ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια που τους δημιουργούν οι σημερινές συνθήκες. Γι’ αυτό και καλούμε σε συστράτευση στο πλευρό των εθνικών συγκροτημάτων μας.

       Πιστεύουμε, ότι, χωρίς να διαγράφουμε τα λάθη και τις ευθύνες του παρελθόντος  γι’ αυτά που μέχρι σήμερα έχουν συμβεί, η παρουσία και η συμμετοχή όλων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη στήριξη του αθλήματός μας.

       Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας σταθερής βάσης για την ηθική, ψυχολογική και υλική υποστήριξη των Εθνικών ομάδων βόλεϊ & μπιτς βόλεϊ της χώρας μας, με την ανάδειξη και προβολή της ιστορίας τους, των αξιών που έχουν γεννήσει και της προοπτικής τους. Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των ανθρώπων που υπηρέτησαν το άθλημα του βόλεϊ ανεξάρτητα με το που βρίσκονται σήμερα.

       Ελπίζουμε ότι το δικό μας εγχείρημα θα διευρύνει και θα ισχυροποιήσει τη βάση στήριξης του αθλήματός του βόλεϊ, θα προβάλλει τις αγωνιστικές αξίες του και θα συνδράμει στην προοπτική της επόμενης ημέρας.

       Γι’ αυτό ιδρύουμε σήμερα 25 Μαΐου 2013 το Πολιτιστικό, Κοινωνικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ», και με έδρα το Μαρούσι Αττικής.

       Η έδρα του Σωματείου μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπό την νόμιμη απαρτία.

ΑΡΘΡΟ 2Ο

ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

     Σκοπός του Σωματείου μας είναι η ηθική, ψυχολογική και υλική υποστήριξη των Ελληνικών Εθνικών Ομάδων βόλεϊ και μπιτς βόλεϊ. Η ανάδειξη και προβολή της ιστορίας των εν λόγω Ομάδων. Η ενδυνάμωση της αγάπης για το άθλημα του βόλεϊ και του μπιτς βόλεϊ και ειδικότερα για τις Εθνικές Ομάδες. Επίσης η προβολή της χώρας μας και των θετικών στοιχείων που μας χαρακτηρίσουν ως Έθνος στο εξωτερικό μέσω των Εθνικών Ομάδων βόλεϊ και μπιτς βόλεϊ.  Η διάδοση των αξιών του αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας. Το Σωματείο θα λειτουργεί υποστηριχτικά προς τους θεσμικούς φορείς του αθλήματος.

      Για την επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο δύναται να συνεργάζεται με άλλα Σωματεία ή φορείς που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Δύναται επίσης να διοργανώνει αγώνες, εκδρομές, αθλητικές επιδείξεις, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις,διαλέξεις και μελέτες. Εξάλλου δύναται να συστήνει ομάδες μελέτης - έρευνας, και λέσχες για τα μέλη του. Μεταξύ άλλων δύναται να αξιοποιεί τις νέες μορφές τεχνολογίας, να εκδίδει έντυπα, και εφημερίδες – περιοδικά, να διοργανώνει ημερίδες, να εκπονεί και να υλοποιεί προγράμματα κ.α. Δύναται επίσης να συνάπτει πάσης είδους σύμβαση έργου ή εργασίας με οποιοδήποτε τρίτον.

      Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής είναι δυνατό να συσταθούν παραρτήματα του Σωματείου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού που θα εξαρτώνται όμως από το παρόν Σωματείο. 

      Η διάρκεια του Σωματείου συμφωνείται αόριστη.

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε:

Α) Ιδρυτικά,

Β) Τακτικά, και

Γ) Επίτιμα.

      Ως ιδρυτικά θεωρούνται τα μέλη που υπογράφουν την παρούσα Ιδρυτική Πράξη Διακήρυξη και συμβάλλουν με τη συμμετοχή τους στη σύσταση του παρόντος Σωματείου.

      Τακτικά είναι τα μέλη τα οποία εισέρχονται στο Σωματείο και εγγράφονται στο μητρώο των μελών του. Για την εγγραφή στο Σωματείο και την απόκτηση της ιδιότητας του Τακτικού μέλους, το ενδιαφερόμενο μέλος θα πρέπει να υποβάλλει τη σχετική αίτηση στο Σωματείο και να καταβάλλει την προβλεπόμενη ετήσια συνδρομή Για την αίτηση εγγραφής στο Σωματείο αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή.

      Επίτιμα μέλη αναγορεύονται επιφανείς προσωπικότητες κυρίως από τον αθλητικό χώρο, οι οποίοι έχουν συμβάλει στην προαγωγή του αθλητικού και κοινωνικού πολιτισμού της χώρας μας ή άλλης χώρας. Επίσης, πρόσωπα που έχουν επιδείξει μακροχρόνια προσφορά στις επιδιώξεις του Σωματείου ή δύνανται λόγω της θέσης τους και της εν γένει δραστηριότητας τους να προάγουν τους σκοπούς του Σωματείου. Ως επίτιμα αναγορεύονται τα μέλη μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

      Αυτοδίκαια ως επίτιμο μέλος ορίζεται ο εκάστοτε πρόεδρος ΔΣ της ΕΟΠΕ για όλη τη διάρκεια της θητείας του.

      Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών του Σωματείου. Τα μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν την προβλεπόμενη ετήσια συνδρομή τους. Τα Επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολής της ετήσιας συνδρομής.

     Τα μέλη διαγράφονται από το μητρώο του Σωματείου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση παραβίασης και μη σεβασμού των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού. Στις περιπτώσεις αυτές η Γενική Συνέλευση, μετά από κλήση σε απολογία του μέλους και σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, αποφαίνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων, μη ψηφίζοντος του υπό κρίση μέλους.

      Κάθε μέλος δικαιούται να διαγραφεί και να αποχωρήσει από το Σωματείο ελεύθερα με δήλωση του προς τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία επιφέρει άμεσα τα αποτελέσματα της.

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Η Διοίκηση του Σωματείου ασκείται από τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εννέα μέλη. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής δεν δύναται να είναι κάποιο εκ των Επίτιμων Μελών.

    Η θητεία των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής είναι τετραετής. Οι εκλογές για την ανάδειξη των τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών, που θα καταλαμβάνουν τις θέσεις των αποχωρούντων, εκπιπτόντων ή αποβιούντων μελών γίνονται με το πέρας της τετραετούς θητείας ή όποτε άλλοτε ορίζει το καταστατικό και ο Νόμος. Σε περίπτωση που στην Συντονιστική Επιτροπή μείνουν λιγότερα από 5 μέλη προκηρύσσονται αυτοδίκαια εκλογές για την ανάδειξη νέας Επιτροπής. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει και τριμελή ελεγκτική επιτροπή.

     Οι εκλογές διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Εκλεγμένα μέλη της θεωρούνται αυτά που έλαβαν κατά σειρά τις περισσότερες ψήφους. Τα εκλεγμένα με τον τρόπο αυτό μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής συνέρχονται σε ολομέλεια με την επιμέλεια του μέλους που πλειοψήφησε, εντός δεκαπέντε ημερών από την εκλογή του, προκειμένου να συγκροτήσουν σε Σώμα τη Συντονιστική Επιτροπή.

     Η Συντονιστική Επιτροπή του Σωματείου εκλέγει με φανερή ψηφοφορία τον Γενικό Συντονιστή, τον Γενικό Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Οικονομικών, τον Υπεύθυνο Εκδηλώσεων και τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας.

     Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο, ύστερα από πρόσκληση του Γενικού Συντονιστή ή/και του Γενικού Γραμματέα, στην οποία θ’ αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Η Συντονιστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εφόσον παρίστανται τουλάχιστον 5 μέλη της. Οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Γενικού Συντονιστή θα υπερισχύει. Οι συνεδριάσεις της, μετά από απόφαση της Επιτροπής, μπορούν να λαμβάνουν χώρα και εκτός της έδρας του Σωματείου, καθώς και χωρίς τη φυσική παρουσία των μελών της (δια τηλεφωνικής διάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης).

     Η Συντονιστική Επιτροπή διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο με βάση τους Νόμους και το Καταστατικό. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν το Σωματείο.

     Στα πλαίσια του Σωματείου η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να συστήσει για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ομάδες εργασίας ή ειδικού σκοπού, οι οποίες θα απαρτίζονται τόσο από μέλη του Σωματείου όσο και πρόσωπα εκτός αυτού. Η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας των εν λόγω ομάδων θα καθορίζεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

     Η Συντονιστική Επιτροπή δύναται ν' ανακληθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή απο έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 5Ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     Ο Γενικός Συντονιστής εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε αρχή, δικαστική, διοικητική ή άλλη και σε όλες τις σχέσεις του με οποιονδήποτε τρίτο. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής, καθορίζοντας μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Επιβλέπει την ακριβή τήρηση του καταστατικού, την εκτέλεση των αποφάσεων που λήφθηκαν από τη Γενική Συνέλευση και από τη Συντονιστική Επιτροπή. Επίσης υπογράφει τα Πρακτικά, τα πάσης φύσεως έγγραφα, και συνυπογράφει με τον Υπεύθυνο Οικονομικών τα εντάλματα πληρωμών.

    Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Σωματείου, τηρεί τα βιβλία, το μητρώο μελών, τα έγγραφα και τη σφραγίδα του Σωματείου. Είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της, ενώ συντάσσει και υπογράφει τα Πρακτικά της Επιτροπής καθώς και κάθε άλλο έγγραφο. Επιμελείται δε και της αλληλογραφίας του Σωματείου. Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει επιπλέον την με κάθε τρόπο ενημέρωση των μελών και φίλων του Σωματείου για τις ενέργειες και τις εκδηλώσεις του.

     Ο Υπεύθυνος  Οικονομικών επιμελείται για την ακριβή και ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Σωματείου, των αποδείξεων με τις οποίες εισπράττονται τα έσοδα και οι συνδρομές των μελών. Φροντίζει για την οικονομική τακτοποίηση των μελών δια της καταβολής της ετήσιας συνδρομής, για την είσπραξη των οφειλών, και διενεργεί όλες τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται από το Γενικό Συντονιστή και τον ίδιο. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Τραπεζικών λογαριασμών του Σωματείου. Η ανάληψη μετρητών πραγματοποιείται με την υπογραφή του ιδίου και του Γενικού Συντονιστή ή με εξουσιοδότηση ενός εκ των δύο στον άλλο. Υποχρεούται δε να ενημερώνει τη Συντονιστική Επιτροπή για την ακριβή κατάσταση του Ταμείου και των Τραπεζικών Λογαριασμών, καθώς την εν γένει διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.

    Ο Υπεύθυνος Εκδηλώσεων επιμελείται για την οργάνωση και την πραγματοποίηση των όποιων εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων αποφασιστούν από τη Συντονιστική Επιτροπή.

•     Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας επιμελείται για την εξεύρεση των καλύτερων τρόπων και των μέσων για την προβολή των δραστηριοτήτων και του σκοπού του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 6Ο

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

      1) Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει σε τελευταίο βαθμό για κάθε θέμα που έρχεται στην κρίση της.

2) Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Η Τακτική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά το χρόνο, εντός του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους, έκτακτα δε όταν αποφασίσει τούτο το Δ.Σ. ή ζητηθεί από το 1/5 των μελών του με έγγραφη αίτηση που να αναγράφει τα προς συζήτηση θέματα. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται εντός μηνόςαπό τότε που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση .

3) Η απόφαση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά, ο τόπος, ο ακριβής χρόνος καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης θα πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο τρόπο τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποσταλεί και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη, εφόσον αυτά έχουν γνωστοποιήσει τις διευθύνσεις τους στη Συντονιστική Επιτροπή.

4) Απαρτία στη ΓΣ υπάρχει όταν παρίσταται το 50% + 1 των ταμειακών εντάξει μελών.  Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. δύναται να επαναλαμβάνεταιακόμα και την ίδια ημέρα, στον ίδιο τόπο, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων ταμειακώς εντάξει μελών. Και για τις δύο Συνελεύσεις μπορεί να σταλεί μία πρόσκληση στα μέλη, στην οποία πέραν του τόπου και του χρόνου της πρώτης Συνέλευσης θα ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος και της επαναληπτικής.Στις περιπτώσεις τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης του Σωματείου, απαιτείται η απαρτία που προβλέπει ρητά ο νόμος,

5) Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, πλην των περιπτώσεων που ορίζει ο νόμος. Η απόφαση σε θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη.

6) Η ψηφοφορία στις Γ.Σ. είναι φανερή εκτός από τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής. Σε κάθε άλλη περίπτωση αρμόδια να αποφασίσει η ΓΣ

 

7) Κατά την ετήσια τακτική Γ.Σ. αποφασίζεται η έγκριση της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης που πραγματοποίησε η Συντονιστική Επιτροπή τον αμέσως προηγούμενο χρόνο.

8) Κάθε τέσσερα χρόνια και κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής και της τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, πλην των Επίτιμων Μελών. Οι υποψήφιοι για τη θέση του μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους μία εβδομάδα  πριν τη Γενική Συνέλευση και εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει. Οι υποψηφιότητες ανακοινώνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή 5 ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.  Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση δε ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι αρχαιρεσίες γίνονται παρουσία τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, και η οποία συντάσσει τα σχετικά Πρακτικά.Αναπληρωματικά μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής εκλέγονται ο δέκατος και ο ενδέκατος κατά σειρά εκλογής. Η Συντονιστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα εξέτασης της δυνατότητας επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 7Ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα τρία μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και ένα αναπληρωματικό εκλέγονται ταυτόχρονα με αυτά της Συντονιστικής Επιτροπής. Η δε θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής ακολουθεί αυτή της Συντονιστικής. Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει τις πράξεις της Συντονιστικής Επιτροπής εξετάζει κατά πόσο αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού, και με τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει δικαίωμα να ζητήσει και να ελέγξει όλα τα βιβλία και τα έγγραφα του Σωματείου, ενώ υποχρεούται στο τέλος εκάστου έτους να συντάσσει Έκθεση περί της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.  Σε περίπτωση που στην Ελεγκτική Επιτροπή μείνουν λιγότερα από 2 μέλη προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 8Ο

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

•  Πόροι του σωματείου είναι :

 

(α)  Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών.

 

(β)  Οι κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις 

 

(γ)  Οι χορηγίες, έσοδα από διαφημίσεις, ενισχύσεις μελών, έσοδα από camp και διεξαγωγή αγώνων, έσοδα εκπαιδευτικών σεμιναρίων, έσοδα από διάθεση ημερολογίων, πραγματοποίηση κοινωνικών εκδηλώσεων κλπ

 

(δ) Δωρεές ή διαθήκες και κάθε άλλη είσπραξη που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

 

•  Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν σε ενέργειες που είναι αντίθετες στους σκοπούς του σωματείου δεν γίνονται δεκτές.

 

•  Η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του, μόνο ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

 

Το Σωματείο υποχρεούται στην τήρηση των εξής βιβλίων: α) Μητρώου Μελών β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Συντονιστικής Επιτροπής δ) Εσόδων – Εξόδων ε) Περιουσιακών Στοιχείων και στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων. Τα βιβλία αυτά πριν από τη χρήση του θεωρούνται από τα αρμόδια Διοικητικά Όργανα του Κράτους.

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

•  Το σωματείο έχει σφραγίδα (κυκλική) που φέρει την επωνυμία και το έτος ίδρυσης του συλλόγου

 

•  Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν τα ίδια δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με συναίνεση όλων των μελών του σε καμία περίπτωση όμως δεν απονέμεται δικαίωμα αυξημένης ψήφου στη Γ. Συνέλευση.

 

•  Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τη Γ. Σ. με την τήρηση των διατάξεων νόμων που ισχύουν.

 

 Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η περιουσία του περιέχεται στο Τμήμα Εθνικών Ομάδων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, ή σε κάθε περίπτωση υπέρ των Εθνικών Ομάδων Πετοσφαίρισης.

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο

 

Το παρόν καταστατικό περιέχει έντεκα (11) άρθρα, εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του σε συνεδρίαση των ιδρυτικών μελών του Σωματείου την 25 Μαΐου 2013, και θα ισχύσει από τη ημερομηνία που θα εγκριθεί με Δικαστική απόφαση και θα εγγραφεί στο τηρούμενο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 Αλλαγιάννης Κώστας, Αναστασιάδης Παύλος, Αντωνούλης Βασίλης, Αρβανιτίδης Δημήτρης, Βαλληνδράς Γιάννης, Βαλσαμής Ανδρέας, Βαρθαλίτης Αλέξανδρος, Βασιλάτος Σπύρος, Βασιλειάδης Στέφανος, Βλάσσης Κώστας, Γεροθόδωρος Νώντας, Γεωργουλέας Γιώργος, Γκάγκαλης Γιώργος, Δελαγραμμάτικας Νίκος, Καζάζης Στέλιος, Καραμπέτσος Γιώργος, Μακρής Νίκος, Μαυρικίδης Σταύρος, Μιχαηλίδης Κώστας, Ντοντούλας Μάριος, Παπαγεωργίου Ευγενία, Παπαδόπουλος Νίκος, Ράπτης Βασίλης, Σιμόπουλος Γιώργος, Στουραΐτης Γιάννης, Σφυρή Έφη, Τζούστας Γιάννης, Τουρσούγκα Παναγιώτα, Τουρσούγκας Σούλης, Χρυσοχόου Τάκης.